Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení
Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi Diag Store s.r.o., Hornoměcholupská 1196/58, 102 00, Praha 10 - Hostivař, IČO: 14335603, DIČ: CZ14335603, dále jen prodávající, na straně jedné a kupujícími na straně druhé.

Zákazníkem internetového obchodu, provozovaného na adrese https://www.diagstore.cz, je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění platném v okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.

Prodávající se zavazuje informovat řádně kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku. Je-li to potřebné, s ohledem na povahu výrobku, zajišťuje prodávající potřebné informace v písemném, srozumitelném návodu přiloženém k výrobku. Nabízené zboží odpovídá popisu uvedenému u nabízeného zboží.

2. Objednávka

2.1 Zboží uvedené na internetovém obchodě představuje nabídku prodávajícího. Potvrzení a odeslání formuláře objednávky kupujícím je považováno za návrh k uzavření kupní smlouvy, na základě kterého prodávající rezervuje objednané zboží.

2.2 Na základě objednávky kupujícího prodávající zašle potvrzení, ve kterém zpravidla informuje o pravděpodobném termínu odeslání zboží kupujícímu.

2.3 Ceny jsou platné tak, jak jsou uvedeny v internetovém obchodě. Ceny jsou prezentovány včetně všech poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Pokud byla např. z důvodu administrativní či technické chyby u zboží uvedena u objednaného zboží chybná cena, bude na toto kupující upozorněn emailem. Současně objednávka není považována za závaznou, dokud jí kupující nepotvrdí s aktuální cenou.

2.4 Náklady na balné a dopravu jsou uvedeny v přehledu objednávky. Kupující potvrzuje svůj souhlas se způsobem dopravy a výší balného a dopravného potvrzením a odesláním objednávky.

2.5 Pokud kupující hodlá odebrat vybrané a objednané zboží osobně, platí, že objednávka směřuje pouze k rezervaci zboží a samotná kupní smlouva je uzavírána až na místě za osobní přítomnosti kupujícího či jeho zástupce.

2.6 Kupní smlouva je uzavřena zasláním emailu s potvrzením objednávky kupujícímu, popřípadě potvrzením aktuální ceny kupujícím podle odst. 2.3. Ustanovení předchozí věty se nepoužije v případě uvedeném v odst. 2.5.

2.7 Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodní podmínkami.

3. Zaslání a převzetí zboží

3.1 Zboží je zasíláno způsobem zvoleným kupujícím. Přesný termín, kdy bylo zboží zasláno kupujícímu, sdělí prodávající na vyžádání kupujícímu emailem. V případě, že kupující zvolí možnost osobního převzetí, prodávající navrhne kupujícímu několik možností.

3.2 Zásilka je vypravována zásadně na adresu, kterou kupující uvedl ve své objednávce.

4. Platba
4.1 Kupní cena je splatná dle volby kupujícího buď předem úhradou celkové částky včetně nákladů na balné a dopravné na bankovní účet prodávajícího nebo při převzetí zboží - osobně nebo dobírkou. Prodávající je plátcem DPH.

4.2 Při bezhotovostní platbě je kupujícímu povinen uvést správný variabilní symbol, který mu byl pro transakci přidělen prodávajícím. V opačném případě prodávající nezaručuje termín dodání zboží.

5. Odstoupení od smlouvy
5.1 Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zaslaného zboží. Ve stejné lhůtě je v takovém případě povinen sdělit tuto skutečnost písemně prodávajícímu a bezodkladně (ne na dobírku) zaslat na svůj náklad nepoškozené a neopotřebené zboží zpět na adresu prodávajícího. Přitom může využít vzorového formuláře.

5.2 V případě, že spotřebitel dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu spotřebitelem.

5.3 Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí.

5.4 Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

5.5 Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

- o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

- u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči.

5.6 Kupující je dále oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud mu prodávající sdělí, že objednané zboží bude odesláno kupujícímu později než za šest týdnů od zaslání objednávky. Stejné právo kupujícímu náleží, pokud je prodávající v prodlení s odesláním objednaného zboží více než dva týdny.

5.7 Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednané zboží je dlouhodobě nedostupné, podstatně se změnila nákupní cena zbožím, a to nejpozději do odeslání zboží kupujícímu. Své odstoupení musí prodávající bez zbytečných odkladů sdělit kupujícímu.

5.8 Pokud kupující platně odstoupí od kupní smlouvy, má prodávající povinnost vrátit kupujícímu kupní cenu, a to tak že ji poukáže na bankovní účet u banky v ČR určený kupujícím nebo zašle poštovní poukázkou na adresu v ČR určenou kupujícím. Úhrada podle předchozí věty musí být provedena nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím za podmínky, že byly splněny všechny povinnosti kupujícího

5.9 Další důvody k odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího a prodávajícího může stanovit zákon.

6. Záruka a její uplatnění
6.1 Na dodávané spotřební zboží je poskytována spotřebiteli zákonná záruka v trvání 24 měsíců. Záruku lze uplatnit přímo u prodávajícího. Pro kupujícího podnikatele se na zboží vztahuje záruka v délce 12 měsíců. V případě reklamace je nutné zaslat zakoupené zboží včetně vyplněného reklamačního formuláře a kopie faktury zpět na adresu prodávajícího.

6.2 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

6.3 Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.4 Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

6.5 Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.6 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

6.7 Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

6.8 Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

6.9 Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

6.10 Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace, nejlépe prostřednictvím reklamačního formuláře a současně přiložením kopie faktury.

6.11 Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

6.12 Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.  U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

7. Ochrana osobních údajů
Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Podmínky zpracování upravuje dokument o ochraně osobních údajů.

8. Závěrečná a společná ustanovení
8.1 Komunikace mezi kupujícím a prodávajícím se uskutečňuje emailem, a nevylučuje-li to povaha věci, též telefonicky, ledaže tyto obchodní podmínky nebo zákon stanoví jinak. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

8.2 Při zasílání zboží do zahraničí budou vždy konkrétní obchodní podmínky upřesněny v potvrzení objednávky prodávajícího. V takovém případě se použije obdobně ustanovení odst. 2.3.

8.3 Pokud je naplněno některé z ustanovení těchto obchodních podmínek pouze co do určité části objednávky či smlouvy, zůstávají ostatní části smluvního vztahu nedotčeny, nevylučuje-li to povaha věci.

8.5 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím dále řeší obecné soudy. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.

8.6 Tyto obchodní podmínky jsou platné od 21.3.2022. Prodávající má právo kdykoliv je změnit i bez souhlasu kupujícího. Změní-li se obchodní podmínky po uzavření kupní smlouvy, má kupující právo zvolit zda použije toto nové znění či zda se bude řídit zněním platným v době uzavření kupní smlouvy. V případě volby původního znění obchodních podmínek má kupující povinnost bezodkladně písemně sdělit tuto skutečnost prodávajícímu.